б 63.3(5Каз)53-2
С16


    Сайфулмаликова, С. С.
    Орталық Азиядағ ы Сырдария, Закаспий облыстарының қазақ тұрғ ындары (саяси-экономикалық аспектiлерi) (1867-1917 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [28.08.10 қорғ алады / Сайфулмаликова, С. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 53 с. - Б. ц.
Библиогр.: 43-47 б.
ББК б 63.3(5Каз)53-2
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 19-20 ғ ғ . -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-7
С16


    Сайлан, Б. С.
    Кеңес өкiметi тұсындағ ы жастар саясатының Қазақстанда жүзеге асырылуы: тарихы мен тағ лымы ( 1917-1991 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [1.07.10 қорғ алады] / Сайлан, Б. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 38-43 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-7
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 19-20 ғ ғ . -- жастар саясаты -- бағ ыттары -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)53/6-2
Ш33


    Шаяхметов, Н. У.
    Қазақстанның далалық облыстарының аграрлық келбетiнiң өзгеруi: тарихи-географиялық талдау (19 ғ . 2 жартысы - 20 ғ . басы) [Текст] : тарих ғ ылымының докторы ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [30.06.10 қорғ алады] / Шаяхметов, Н. У. - Семей : [б. и.], 2010. - 52 с. - Б. ц.
Библиогр.: 38-45 б.
ББК б 63.3(5Каз)53/6-2
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- дала облыстары -- 19-20 ғ ғ . -- аграрлық сала -- географиялық талдау -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 79.1(5Каз)
И15


    Ибраева, А. Ғ.
    Қазақстандағ ы музей iсi: қалыптасуы мен дамуының тарихи тәжiрибесi (1831-2006 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының докторы ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [26.08.10 қорғ алады] / Ибраева, А. Ғ. - Астана : [б. и.], 2010. - 47 с. - Б. ц.
Библиогр.: 37-43 б.
ББК б 79.1(5Каз)
Рубрики: Музей iсi--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
музей iсi -- Қазақстан -- мұражай -- 1831-2006 жж. -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-4
Т89


    Тұрсұн, Х. М.
    Түркiстанның этносаяси үдерiстерiндегi ұлттық элита қызметiнiң тарихы (20 ғ . алғ ашқы ширегi) [Текст] : тарих ғ ылымының докторы ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [23.09.10 қорғ алады] / Тұрсұн, Х. М. - Семей : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 39-44 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-4
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 20 ғ ғ . -- Түркiстан -- этносаяси үрдiс -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-4
Қ79


    Қыдыралиев, Д. Қ.
    Бiртұтас Түркiстан идеясы: теориялық негiздерi және iске асырылу жағ дайлары [Текст] : тарих ғ ылымының докторы ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [24.09.10 қорғ алады] / Қыдыралиев, Д. Қ. - Алматы : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 40-45 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-4
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- Түркiстан -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Н15


    Нағ ымжанова, Қ. М.
    Университет студенттерiнiң педагогикалық креативтiгiн инновациялық бiлiм беру ортасында қалыптастырудың ғ ылыми негiздерi [Текст] : педагогика ғ ылымының д-ры. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [19.05.10 қорғ алады] / Нағ ымжанова, Қ. М. - Алматы : [б. и.], 2010. - 49 с. - Б. ц.
Библиогр.: 37-42 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- университет -- инновациялық бiлiм -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 88.3
П24


    Перленбетов, М. Ә .
    Тұлғ а қасиеттерi мен психикалық процестердiң байланысы [Текст] : психология ғ ылымының д-ры. ... дис. автореф.: 19.00. 01 - Жалпы психология, жеке адам психологиясы, психология тарихы, этнопсихология: [29.09.10 қорғ алады] / Перленбетов, М. Ә . - Алматы : [б. и.], 2010. - 45 с. - Б. ц.
Библиогр.: 37-39 б.
ББК б 88.3
Рубрики: Психология--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
психология -- тұлғ а қасиеттерi -- Қазақстан -- адам психологиясы -- психика -- автореферат -- диссертация докторлық -- 19.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
М85


    Мұхамбетжанова, С. Т.
    Бiлiктiлiктi арттыру жүйесiнде педагогтардың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығ ын қалыптастырудың ғ ылыми-әдiстемелiк негiздерi [Текст] : педагогика ғ ылымының д-ры. ... дис. автореф.: 13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi (информатика, бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру): [ 01.07.10 қорғ алады] / Мұхамбетжанова, С. Т. - Алматы : [б. и.], 2010. - 44 с. - Б. ц.
Библиогр.: 33-38 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--кәсiби бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiби бiлiм -- информатика -- ақпарат технологиялар -- бiлiктiлiктi арттыру -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.3(5Каз)
Ә 50


    Әлдибеков, Ж. С.
    Қазақстанның 17 ғ асырдың соңғ ы ширегi - 18 ғ асырдың алғ ашқы жартысындағ ы саяси-құқықтық қалыптасуы және дамуының тарихи-теориялық мәселелерi : заң ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 12.00.01 - мемлекет және құқық теориясы мен тарихы; құқықтық және саяси iлiмдер тарихы: [01. 07.10 қорғ алады] / Ж. С. Әлдибеков. - Астана : [б. и.], 2010. - 49 с. - Б. ц.
Библиогр.: 41-42 б.
ББК б 67.3(5Каз)
Рубрики: Құқық--Құқық тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
құқық -- құқық тарихы -- Қазақстан -- 17-18 ғ ғ . -- саяси құқық -- автореферат -- диссертация докторлық -- 12.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.3(2)
Ш26


    Шапак, У.
    Қалмақ хандығ ының мемлекеттiк құрылысы және құқықтық жүйесi (1664-1771 ж.ж.) [Текст] : заң ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 12.00.01 - мемлекет және құқық теориясы мен тарихы; құқықтық және саяси iлiмдер тарихы: [01. 11.10 қорғ алады] / Шапак, У. - Астана : [б. и.], 2010. - 51 с. - Б. ц.
Библиогр.: 40-44 б.
ББК б 67.3(2)
Рубрики: Құқық--құқық тарихы
Кл.слова (ненормированные):
құқық -- құқық тарихы -- Қалмақ хандығ ы -- 1664-1771 ж.ж. -- автореферат -- диссертация докторлық -- 12.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408(5Каз)
У17


    Уәлиев, Қ. С.
    Ювеналдық юстиция: қалыптастыру тұжырымдамасы мен жетiлдiру келешегi [Текст] : заң ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 12.00.09 - қылмыстық iс жүргiзу; криминалистика және сот сараптамасы; жедел - iздестiру қызметi: [30.09.10 қорғ алады] / Уәлиев, Қ. С. - Қарағ анды : [б. и.], 2010. - 56 с. - Б. ц.
Библиогр.: 45-49 б.
ББК б 67.408(5Каз)
Рубрики: Құқық--Қылмыстық құқық--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
құқық -- қылмыстық құқық -- Қазақстан -- ювеналдық юстиция -- автореферат -- диссертация докторлық -- 12.00.09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.202
Қ17


    Қазақбаева, Д. М.
    Мектепте жаратылыс-ғ ылыми бiлiм берудi дамытудың теориясы мен практикасы [Текст] : педагогика ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [29.11.10 қорғ алады] / Қазақбаева, Д. М. - Алматы : [б. и.], 2010. - 52 с. - Б. ц.
Библиогр.: 40-45 б.
ББК б 74.202
Рубрики: Педагогика--дидактика
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- дидактика -- жаратылыс-ғ ылыми бiлiм -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
К81


    Кудайбергенева, К. С.
    Құзырлылықтың педагогикалық категория ретiнде дамуының теориялық-әдiснамалық негiздерi [Текст] : педагогика ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [09.11.10 қорғ алады] / Кудайбергенева, К. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 43-45 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- құзырлылық педагогика -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.6(5Каз)
Ә 20


    Әбiлдина, С. Қ.
    Қазақстанда оқушыларғ а этномәдени бiлiм берудiң қалыптасуы мен дамуы : педагогика ғылымының д-ры ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [01.12.10 қорғ алады] / Әбiлдина, С. Қ. - Қарағ анды : [б. и.], 2010. - 45 б. - Б. ц.
Библиогр.: 34-39 б.
ББК б 74.6(5Каз)
Рубрики: Педагогика--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- Қазақстан -- этномәдени бiлiм -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 2
ППС-2 (2)
Свободны: ППС-2 (2)

б 67.407(5Каз)
Д87


    Дүсiпов, Е. Ш.
    Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық кәсiпкерлiгiн құқықтық қамтамасыз ету мәселелерi [Текст] : заң ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 12.00.06 - экологиялық құқық; табиғ ат ресурстық құқық және аграрлық құқық: [26.12.09 қорғ алады] / Дүсiпов, Е. Ш. - Алматы : [б. и.], 2009. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 42 б.
ББК б 67.407(5Каз)
Рубрики: Құқық--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
құқық -- Қазақстан -- ауылшаруашылық кәсiпкерлiгi -- құқықтық қорғ ау -- автореферат -- диссертация докторлық -- 12.00.06

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

636
К21


    Касенов, А. Л.
    Құрғ ақ мал жемi өндiрiсiнiң технологиялық процестерiн қарқындатудың ғ ылыми практикалық негiздерi [Текст] : техника ғ ылымының д-ры. ... дис. автореф.: 05.18.12 - Тамақ өндiрiсiнiң процестерi мен аппараттары: [30.01.10 қорғ алады] / Касенов, А. Л. - Семей : [б. и.], 2009. - 39 с. - Б. ц.
Библиогр.: 27-28 б.
УДК
Рубрики: Мал шаруашылығ ы
Кл.слова (ненормированные):
мал шаруашылығ ы -- мал жемi өндiрiсi -- құрғ ақ мал жемi -- технологиялық процестер -- автореферат -- диссертация докторлық -- 05.18.12

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-8
С28


    Сәтбай, Т. Я.
    О. Сүлейменов феноменi және оның Қазақстанның мәдени өмiрiндегi орны (тарихи талдау) [Текст] : тарих ғ ылымының д-ры ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [10.12.10 қорғ алады] / Сәтбай, Т. Я. - Астана : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 40-43 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-8
Рубрики: Тарих--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- Қазақстан -- Сүлейменов Олжас феноменi -- тарихи талдау -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6
И88


    Исмағ ұлов, Ұ . Ш.
    Қазақстандағ ы жер мәселесi (1917-1940 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымдарының д-ры ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [27.11.10 қорғ алады] / Исмағ ұлов, Ұ . Ш. - Ақтөбе : [б. и.], 2010. - 52 с. - Б. ц.
Библиогр.: 40-44 б.
ББК б 63.3(5Каз)6
Рубрики: Тарих--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- Қазақстан -- жер мәселесi -- 1917-1940 жж. -- жер қатынастарын реттеу -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 65.325.1(5Каз)-80
С37


    Серiков, Б.
    Мақта кешенiнiң бәсекелестiкке қабiлеттiгiн арттыру проблемалары [Текст] : экономика ғ ылымдарының д-ры ... дис. авторефераты: 08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығ ын басқару (қызмет саласы және ортасы бойынша): [14.01.10 қорғ алады] / Серiков, Б. - Астана : [б. и.], 2009. - 51 с. - Б. ц.
Библиогр.: 42-45 б.
ББК б 65.325.1(5Каз)-80
Рубрики: Экономика--Ауыл шаруашылық экономикасы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- ауыл шаруашылық экономикасы -- Қазақстан -- мақта шаруашылығ ы -- бәсекелестiлiкке қабiлеттiлiк -- мемлекеттiк реттеу -- қолдау және сапаны басқару -- автореферат -- диссертация докторлық -- 08.00.05

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)