б 67.3
С52


    Смағ ұлова, А.С.
    Қазақ әдет-ғ ұрып құқығ ындағ ы мұра мен мұрагерлiк және оның қоғ амдағ ы рөлi [Текст] : заң ғ ылым. канд. дис. автореф.:12.00.01 - Құқық және мемлекет теориясы мен тарихы; құқықтық және саяси iлiмдер тарихы / Смағ ұлова, А.С. - Алматы : [б. и.], 2004. - 28 с. - 00.00
ББК б 67.3
Рубрики: Құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- әдет-ғ ұрып құқығ ы -- мұра -- мұрагерлiк -- 12.00.01 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63(5Каз)
У82


    Утегенов, М.З.
    Ақмола облысының уездiк қалаларының өлкенiң саяси-экономикалық және мәдени дамуындағ ы рөлi (XIX ғ . екiншi жартысы - ХХ ғ . басы) [Текст] : тарих ғ ылымының канд.дисс.автореф.: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы) / Утегенов, М.З. - Қарағ анды : [б. и.], 2006. - 24 с. - Б. ц.
ББК б 63(5Каз)
Рубрики: Тарих--Отан тарих
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- Ақмола облысы -- саясат -- экономика -- мәдени даму -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 26.8(5Каз)
О-65


    Оразалина, А.А.
    Оронимдердiң ландшафт ерекшелiктерiн анықтаудағ ы рөлi (Шығ ыс Қазақстан облысы негiзiнде) [Текст] : магистiрлiк дис.: 6N0609 - География / Оразалина, А.А. - Павлодар : [б. и.], 2009. - 60 с. - Б. ц.
ББК б 26.8(5Каз)
Рубрики: География--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- оронимдер -- ландшафт -- Шығ ыс Қазақстан облысы -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.3 (5Каз)
Ї44


    Үміржанов, Е. Т.
    Қазақстанның саяси-құқықтық ой-пiкiрiнiң тарихындағ ы Азат қозғ алысының орны және рөлi (тарихи-теориялық зерттеу) : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.01 - құқық және мемл. теориясы мен тарихы; құқықтық және саяси iлiмдер тарихы / Үміржанов, Е. Т. - Астана : [б. и.], 2007. - 29 с. - 00.00
ББК б 67.3 (5Каз)
Рубрики: Құқық--құқық тарихы
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- саяси құқық -- Азат қозғ алысы -- 12.00.01 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 81.2Каз
Т60


    Төрениязова, А.Ж.
    Қазақ әдеби тiлi синонимдер жүйесiнiң терминжасамдағ ы рөлi [Текст] : филол. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 10.02.02 - қазақ тiлi / Төрениязова, А.Ж. - Алматы : [б. и.], 1999. - 25 с. - 00.00
ББК б 81.2Каз
Рубрики: Филология--қазақ тiлi
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- әдеби тiл -- синоним -- терминжасам -- 10.02.02 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-28
Ж91


    Жүзтаева, Б. Н.
    Қазақстан әйелдерiнiң қоғ ам дамуындағ ы рөлi: тарихи талдау (1946-1991 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымдарының канд. ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [26.11.10 қорғ алады] / Жүзтаева, Б. Н. - Астана : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-28
Рубрики: Тарих--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- Қазақстан -- Қазақ әйелдерiнiң қоғ амдағ ы дамуы -- рөлi -- тарихи талдау -- 1946-1991 жж. -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.5(5Каз)
Ш40


    Шегенова, З. К.
    Қазақтың дәстүрлi қоғ амындағ ы әйелдiң алатын орны мен рөлi (18-19 ғ ғ .) [Текст] : гуманитарлық ғ ылым магистрi ... дис.: 6N0208 - Археология және этнология / Шегенова, З. К. - Павлодар : [б. и.], 2011. - 72 с. - Б. ц.
Библиогр.: 70-72 б.
ББК б 63.5(5Каз)
Рубрики: Тарих--этнография--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- этнография -- Қазақстан -- 18-19 ғ ғ . -- қазақ дәстүрлi қоғ амы -- әйел рөлi -- 6N0208

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)